วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Accident

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  7

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551

1.   อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  

2.   ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน

3.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

      ประจำวันอย่างเหมาะสม

4 .  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

       เหมาะสม

5.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ

       ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

6.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้

       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

7.   ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

       เจ้าของภาษา

8.    อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

9.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ

       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

10.  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

       ของเจ้าของภาษากับของไทย

11.  ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้

        และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

12.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง

         การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ****************************************

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7   เรื่อง  Accident

ตัวชี้วัดด้านความรู้

1.              บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียน

2.             วิเคราะห์โครงสร้าง

-      Past  Simple  Present    Tense 

-      There  was  /  There  were

-       Why  /  Because

-      Adverb

-      Preposition  :  inside  outside  out  into

-      Pronouns

3.             ระบุคำศัพท์ที่แสดงอารมณ์  ความรู้สึกของผู้อื่นและตนเองได้

4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ

5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล

6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจตัวชี้วัดด้านทักษะ

1.              สามารถเขียนคำศัพท์จากบทเรียนที่เรียนได้

2.             สามารถอธิบายโครงสร้าง     Past   Simple  Tense   /  There  was  /  There  were

        Why  /  Because  Adverb /   Pronouns

        Pronouns  และสามารถตอบคำถามที่ใช้    Wh - Question    ได้

3.             สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

4.             สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

5.             สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

6.             สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ

7.             สมารถเลือกใช้คำศัพท์แสดงอารมณ์  ความรู้สึกของผู้พูดได้ถูกต้องตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.             ใฝ่เรียนรู้

      2.    มีเหตุผล : นักเรียนสามารถบอกสาเหตุและผลที่ตามมาของการเกิดอุบัติเหตุได้